DREJTIMET DHE PROFILET

Skolla ofron shumëllojshmëri profilesh në përputhje me kërkesat e tregut të punës.

Së shpejti numri i Profileve të ofruara do të shtohet.

 

Aktualisht shkolla ofron 2 Drejtime mësimore, me Strukturën 2+1+1 vjeçare:

  1. "Hoteleri-Turizëm"
  2. "Teknologji Ushqimore"

 

Profilet qe ofrohen:

Drejtimi mesimor "Hoteleri-Turizem"

  • Kuzhinë - Pastiçeri
  • Recepsion
  • Bar - Restorant

Drejtimi mesimor "Teknologji Ushqimore"

  • Përpunim qumështi
  • Përpunim brumi
  • Prodhim pije alkolike

 

STRUKTURAT E DREJTIMEVE MESIMORE DHE PROFILEVE PER SECILIN DREJTIM (2012-2013)

1.  Plani mësimor  në drejtimin  “Hoteleri -Turizëm”, Niveli I (Klasa X+XI)

 Nr

 Kodi

 

 

 Lëndët dhe modulet mësimore

Niveli I

Orët javore/vjetore

Klasa 10

Klasa 11

A.

 

Lëndët e përgjithshme                                    (Gjithsej) 

15/17(540/612) 

11/13(374/442) 

1

 

Gjuhë shqipe dhe letërsi

2

1

2

 

Gjuhë e huaj (Anglisht)

2

2

3

 

Gjuhë e huaj 2 (Gjermanisht/ Italisht)

2

2

4

 

Qytetari

2

-

5

 

Histori

1

1

6

 

Matematikë

2

1

7

 

Fizikë

2

1

8

 

Kimi

1

2

9

 

Teknologji informimi e komunikimi

1

1

10

 

Edukim fizik

2

1

11

 

Edukim për karrierën

-

1

B.

 

Lëndët profesionale                                             (Gjithsej)

(288) 

(204) 

1

L-13-034-09

Organizimi i ndërmarrjeve hoteliere

2

2

2

L-13-035-09

Teknologji e kuzhinës

4

-

3

L-13-036-09

Turizmi dhe mjedisi

2

-

4

L-13-037-09

Njohuri për pijet

-

2

5

L-13-038-09

Trashëgimi kulturore dhe historike

-

2

C.

 

Module të detyruar të praktikës profesionale (Gjithsej)

(180) 

10 (340) 

1

M-13-761-11

Procese përgatitore në kuzhinë dhe gatimi i vezëve

36

-

2

M-13-104-11

Përgatitja e buljoneve dhe supave

36

-

3

M-13-762-11

Parapërgatitja e restorantit për shërbim.

36

-

4

M-13-109-11

Shërbimi i ushqimit dhe pijeve në restorant.

36

-

5

M-13-763-11

Mirëmbajtja e mjediseve të hotelit dhe punët paraprake në lavanteri

36

-

6

M-13-764-11

Përgatitja e sallatave dhe salcave bazë

-

51

7

M-13-114-11

Përgatitja e brumrave

 

51

8

M-13-115-11

Përgatitja e asortimenteve me mish

-

36

9

M-13-116-11

Përgatitja e asortimenteve me peshk dhe prodhime deti

-

36

10

M-13-117-11

Përgatitja e ëmbëlsirave të kuzhinës.

-

33

11

M-13-118-11

Shërbimi i mëngjesit dhe shërbime të tjera në restorant

-

33

12

M-13-119-11

Përgatitja e pijeve të ngrohta në bar.

-

34

13

M-13-765-11

Rezervimi, regjistrimi dhe këshillimi klientëve në recepsionin e hotelit

-

33

14

M-13-123-11

Larja, tharja dhe hekurosja e biankerive në lavanteri.

-

33

D.

 

Modulet e praktikës profesionale me zgjedhje të detyruar                                                                (Gjithsej)

(36) 

(68) 

1

M-13-126-09

Pranimi i kërkesave dhe zgjidhja e ankesave të klientit në recepsion.

36

-

2

M-13-127-09

Përgatitja e sallës së restorantit dhe shërbimi për festa

-

68

 

 

Gjithsej A+B+C+D

29/31(1044/1116)

29/31(986/1054)

 

2. Plani mësimor në drejtimin   “Teknologji Ushqimore”, niveli I    (Klasa X+XI)

 Nr

 Kodi 

 Lëndët dhe modulet mësimore

Orët javore/vjetore

Klasa 10

Klasa 11

A.

 

Lëndët e përgjithshme                                    (Gjithsej) 

15/17(540/612) 

11/13(374/442) 

1

 

Gjuhë shqipe dhe letërsi

2

1

2

 

Gjuhë e huaj

2

2

3

 

Gjuhë e huaj 2 (me zgjedhje të lirë)

(2)

(2)

4

 

Qytetari

2

-

5

 

Histori

1

1

6

 

Matematikë

2

1

7

 

Fizikë

2

1

8

 

Kimi

1

2

9

 

Teknologji informimi e komunikimi

1

1

10

 

Edukim fizik

2

1

11

 

Edukim për karrierën

-

1

B.

 

Lëndët profesionale                                             (Gjithsej)

10 (360) 

8(272) 

1

L-01-006-08

Vizatim teknik

2

-

2

L-05-007-08

Higjienë dhe mbrojtje mjedisi

1

1

3

L-06-008-10

Kimi inorganike

2

-

4

L-06-169-10

Kimi analitike dhe ushqimore

-

2

5

L-07-009-08

Mikrobiologji

2

-

6

L-08-010-08

Procese, aparate dhe pajisje tё teknologjisё ushqimore

-

2

7

L-08-011-08

Teknologji ushqimore dhe ftohje

3

 3

C.

 

Module të detyruar të praktikës profesionale (Gjithsej)

(180) 

10 (340) 

1

M-08-017-08

Procese përgatitore për përpunimin e frutave dhe perimeve

54

-

2

M-08-018-08

Procese përgatitore për përpunimin e miellit për prodhime brumi

54

-

3

M-08-019-08

Procese përgatitore për përpunimin e mishit për konsum

72

-

4

M-08-020-11

Procese përgatitore për përpunimin e qumështit për konsum

-

51

5

M-08-021-11

Procese përgatitore për përpunimin e qumështit për nënprodukte

-

154

6

M-08-022-11

Procese përgatitore për prodhimin e pijeve alkoolike

-

135

D.

 

Modulet e praktikës profesionale me zgjedhje të detyruar                                                        (Gjithsej)                                                  

(36) 

(68) 

1

M-08-025-08

Procese përgatitore për përpunimin e drithit për miell

36

-

2

M-08-027-08

Procese përgatitore për përpunimin e ullirit për prodhimin e vajit

-

68

 

 

Gjithsej A+B+C+D

31/33 (1116/1188)

31/33(1054/1122)

 

Plani mësimor në drejtimin   “Recepsion”, niveli II ( Klasa XII)

 

Nr

 

Kodi

 

 

Lëndët dhe modulet mësimore

Orët javore/

vjetore

Klasa 12

A.

 

Lëndët e përgjithshme                               (Gjithsej)

8/10

1

 

Gjuhë shqipe dhe letërsi

2

2

 

Gjuhë e huaj

2

3

 

Gjuhë e huaj 2 (opsionale)

(2)

4

 

Matematikë

2

5

 

Teknologji informimi e komunikimi

1

6

 

Aftësi për jetën

1

B.

 

Lëndët profesionale                                   (Gjithsej)                                                                                           

7 (238)

1

L-17-157-10

Bazat e sipërmarrjes

2

2

L-13-192-10

Recepsion

3

3

L-13-193-10

Elemente të marketingut të turizmit

2

C.

 

Module të detyruar të praktikës profesionale (Gjithsej)

 12 (408)

1

M-13-524-10

Rezervimi i klientit në hotel

153

2

M-13-525-10

Pritja dhe qëndrimi i klientit në hotel

102

3

M-13-526-10

Përcjellja e klientit nga hoteli

102

4

M-13-433-10

Komunikimi efektiv në shërbimet hoteliere

51

D.

 

Modulet e praktikës profesionale me zgjedhje të detyruar                                                        (Gjithsej) 

 3 (102)

1

M-13-434-10

Llogaritje të kostos dhe të çmimit në hoteleri

51

2

M-13-528-10

Përgatitja e paketave turistike për klientët e hotelit

51

 

 

Gjithsej A+B+C+D                                                                                           

30/32

Plani mësimor në profilin mësimor  “Kuzhinë-Pastiçeri”, niveli II (Klasa XII)

 

Nr

 

Kodi

 

 

Lëndët dhe modulet mësimore

Orët javore/

vjetore

Klasa 12

A.

 

Lëndët e përgjithshme                               (Gjithsej) 

8/10

1

 

Gjuhë shqipe dhe letërsi

2

2

 

Gjuhë e huaj

2

3

 

Gjuhë e huaj 2 (opsionale)

(2)

4

 

Matematikë

2

5

 

Teknologji informimi e komunikimi

1

6

 

Aftësi për jetën

1

B.

 

Lëndët profesionale (Gjithsej)                                                                                           

7 (238)

1

L-17-157-10

Bazat e sipërmarrjes

2

2

L-13-165-10

Ushqim

2

3

L-13-166-10

Elemente të marketingut të turizmit

1

4

L-13-167-10

Estetika dhe shërbimet speciale në restorant dhe bar

2

C.

 

Module të detyruar të praktikës profesionale (Gjithsej)

12(408)

1

M-13-435-10

Përgatitja dhe gatimi i asortimenteve bazë në kuzhinë

69

2

M-13-436-10

Gatimi i asortimenteve të kuzhinës shqiptare dhe ndërkombëtare

69

3

M-13-437-10

Përgatitja e produkteve bazë dhe asortimenteve të pastiçerisë

201

4

M-13-438-10

Gatimi i asortimenteve për pritje dhe bankete

69

D.

 

Modulet e praktikës profesionale me zgjedhje të detyruar                                                    (Gjithsej) 

3(102) 

1

M-13-433-10

Komunikimi efektiv në shërbimet hoteliere

51

2

M-13-434-10

Llogaritje të kostos dhe të çmimit në hoteleri

51

 

 

Gjithsej A+B+C+D                                                                                           

30/32

Plani mësimor  në profilin mësimor  “Përpunim Brumi” niveli II (Klasa XII)

 

Nr

 

Kodi

 

 

Lëndët dhe modulet mësimore

Orët javore/

vjetore

Klasa 12

A.

 

Lëndët e përgjithshme                               (Gjithsej) 

8/10

1

 

Gjuhë shqipe dhe letërsi

2

2

 

Gjuhë e huaj

2

3

 

Gjuhë e huaj 2 (opsionale)

(2)

4

 

Matematikë

2

5

 

Teknologji informimi e komunikimi

1

6

 

Aftësi për jetën

1

B.

 

Lëndët profesionale                                        (Gjithsej) 

7 (238)

1

L-17-157-10

Bazat e sipërmarrjes

2

2

L-08-250-11

Teknologjia e përpunimit të brumit

5

C.

 

Module të detyruar të praktikës profesionale.(Gjithsej)

12(408)

1

M-08-713-11

Prodhimi i miellit

  51

2

M-08-714-11

Prodhimi i bukës masive

102

3

M-08-715-11

Prodhimi i asortimenteve me miell gruri dhe shtesa

102

4

M-08-716-11

Prodhimi i asortimenteve të ëmbla me miell gruri

102

5

M-08-717-11

Prodhimi i bukës me miell misri, thekre, soje dhe miellra të harmonizuar

  51

D.

 

Modulet e praktikës profesionale me zgjedhje të detyruar (Gjithsej) 

3(102) 

1

M-08-719-11

Prodhimi i biskotave

51

2

M-08-720-11

Prodhimi i picave

51

 

 

Gjithsej A+B+C+D

30/32

Plani mësimor në profilin mësimor  “Prodhim Pije Alkoolike” niveli II (Klasa XII)

 

Nr

 

Kodi

 

 

Lëndët dhe modulet mësimore

Orët javore/vjetore

Klasa 12

A.

 

Lëndët e përgjithshme                                  (Gjithsej) 

8/10(272/340)

1

 

Gjuhë shqipe dhe letërsi

2

2

 

Gjuhë e huaj

2

3

 

Gjuhë e huaj 2 (opsionale)

(2)

4

 

Matematikë

2

5

 

Teknologji informimi e komunikimi

1

6

 

Aftësi për jetën

1

B.

 

Lëndët profesional (Gjithsej)                                                                                           

(238) 

1

L-17-157-10

Bazat e sipërmarrjes

2

 

L-08-251-11

Teknologjia e prodhimit të pijeve alkoolike

5

C.

 

Module të detyruar të praktikës profesionale      (Gjithsej)

12 (408)

1

M-08-722-11

Prodhimi i verës së kuqe

85

2

M-08-723-11

Prodhimi i verës së bardhë

85

3

M-08-724-11

Prodhimi i rakisë nga bërsitë e verës

51

4

M-08-725-11

Prodhimi i birrës 

68

5

M-08-726-11

Prodhimi i pijeve të forta dhe të ëmbla alkoolike

51

6

M-08-727-11

Prodhimi i rakisë nga rrushi

68

D.

 

Modulet e praktikës profesionale me zgjedhje të detyruar                                                          (Gjithsej) 

(102)

1

M-08-729-11

Prodhimi i rakisë nga frutat

51

2

M-08-730-11

Prodhimi i uthullës nga vera

51

 

 

                                                         Gjithsej A+B+C+D                                                                                           

30/32(1020/1088) 

 

Plani mësimor për drejtimin “Hoteleri-turizëm”, niveli III   (Klasa XIII)

 

Nr

 

Kodi

 

 

Lëndët dhe modulet mësimore

Orët javore/

vjetore

Klasa 13

A.

 

Lëndët e përgjithshme                               (Gjithsej) 

15/17

(510/578)

1

 

Gjuhë shqipe dhe letërsi

2

2

 

Gjuhë e huaj

2

3

 

Gjuhë e huaj 2 (me zgjedhje të lirë)

(2)

4

 

Histori

2

5

 

Gjeografi

2

6

 

Matematikë

2

7

 

Biologji

2

8

 

Teknologji informimi e komunikimi

1

9

 

Lëndë me zgjedhje të detyruar

(Fizikë; Kimi; Biologji; Histori arti)

2

B.

 

Lëndët profesionale                                   (Gjithsej)                                                                                            

(306) 

1

L-17-197-11

Bazat e sipërmarrjes

2

2

L-05-198-12

Mjedisi dhe zhvillimi i qëndrueshëm

1

3

L-13-296-12

Gjeografi turistike

2

4

L-13-297-12

Ekonomi e turizmit

2

5

L-17-298-12

Kontabilitet

2

C.

 

Module të detyruar të praktikës profesionale  

                                                                      (Gjithsej) 

(204)

1

M-17-855-12

Procedurat pёr krijimin dhe organizimin e ndërmarrjes

33

2

M-17-856-12

Veprime të blerjes në treg

33

3

M-13-857-12

Përgatitja e ofertës së ushqimit dhe pijeve në hoteleri- turizëm 

 

36

4

M-17-858-12

Veprime të shitjes në treg

33

5

M-17-859-12

Mbyllje vjetore

33

6

M-17-860-12

Promocioni i produktit dhe i imazhit të ndërmarrjes

36

 

 

Gjithsej A+B+C                                                                                           

30/32

(1020/

1088) 

Plani mësimor për drejtimin “Teknologji ushqimore”, niveli III  (Klasa XIII)

 

Nr

 

Kodi

 

 

Lëndët dhe modulet mësimore

Orët javore/

vjetore

Klasa 13

A.

 

Lëndët e përgjithshme                               (Gjithsej) 

15/17(510/578)

1

 

Gjuhë shqipe dhe letërsi

2

2

 

Gjuhë e huaj

2

3

 

Gjuhë e huaj 2 (me zgjedhje të lirë)

(2)

4

 

Histori

2

5

 

Gjeografi

2

6

 

Matematikë

2

7

 

Biologji

2

8

 

Teknologji informimi e komunikimi

1

9

 

Lëndë me zgjedhje të detyruar

(Fizikë; Kimi; Biologji; Histori arti)

2

B.

 

Lëndët profesionale                                    (Gjithsej)                                                                                            

(306) 

1

L-17-197-11

Bazat e sipërmarrjes

2

2

L-05-198-12

Mjedisi dhe zhvillimi i qëndrueshëm

1

3

L-17-296-12

Organizimi dhe ligjshmëria në teknologjinë ushqimore

2

4

L-08-297-12

Kontrolli tekniko-kimik në teknologjinë ushqimore

4

C.

 

Module të detyruar të praktikës profesionale  (Gjithsej) 

(204)

1

M-08-861-12

Analizat e ujit të pijshëm

33

2

M-08-862-12

Analizat e pijeve alkoolike

33

3

M-08-863-12

Analizat e qumështit dhe të nënprodukteve të tij

36

4

M-08-864-12

Analizat e drithrave dhe të nënprodukteve të tyre

33

5

M-08-865-12

Analizat e fruta-perimeve dhe të nënprodukteve të tyre

33

6

M-08-866-12

Analizat e mishit, sallameve dhe peshkut

36

 

 

Gjithsej A+B+C                                                                                           

30/32(1020/1088)