Lajmi 2

Njoftim për vende të lira pune

 

Mësues/e matematike

Kushtet,të cilat duhet të plotësojë  kandidati/ja:

 1. Diplomë të nivelit të dytë të UT-së  për mësues matematike.
 2. Të ketë liçensë si mësues.
 3. Mos të ketë masa disiplinore.

Mësues/e Financier/e

Kushtet,të cilat duhet të plotësojë  kandidati/ja:

 1. Diplomë master profesional ose shkencor për financë në UT.
 2. Tre  vite punë eksperiencë në profesion.
 3. Preferohen personat me përvojë në mësimdhënie.
 4. Të mos ketë masa disiplinore.Dokumentet që duhen dorëzuar:

 • CV
 • Diplomë listë notash e noterizuar
 • Letër referencë nga punëdhënës të tjerë
 • Liçensë e mësuesit(për mësuesin e matematikës)
 • Raport mjeko-ligjor
 • Dëshmi penaliteti
 • Deklaratë që nuk ka marrë masa disiplinore
 • Fotokopje e kartës së identitetit
 • Dëshmi të kualifikimeve të kryera
 • Dëshmi të gjuhëve të huaja
 • Dëshmi në TIK

  Dokumentat pranohen deri në dt 25/11/2015 në drejtorinë e shkollës