Lajmi 1

Kërkohet nëndrejtor që mbulon kulturën e përgjithshme e shkencore
Dokumentet që duhen:

1-Diplomë universitare në mësuesi nivel Master Shkencor 
2-Listë notash
3-Fotokopje e kartës së identitetit
4-CV
5-Kategori në arsim
6-Trajnime të tjera
7-Vërtetim i gjendjes shëndetësore
8-Vërtetim  i gjendjes gjyqësore
9-Dy rekomandime nga ish-punëndhënësit

Afati i dorëzimit deri më 21/10/2015

Kërkesat:
 • Të njohë TIK
 • Të ketë të paktën vlerësimin mirë në kualifikim
 • Të mos jetë i dënuar
 • Të mos ketë masa disiplinore
 • Të ketë punuar të paktën  tre vjet në AP

Detyrat:
 • Monitoron lëndët e përgjithshme
 • Monitoron  maturën shtetërore
 • Monitoron  frekuentimin
 • Monitoron  dokumentacionin shkollor
 • Ndjek kualifikimet e departamentit shoqëror e shkencor
 • Monitoron bibliotekën e shkollës dhe veprimtaritë
 • Bashkërendon punët me Senatin dhe psikologen e shkollës
 • Monitoron aktivitetet artistike dhe sportive
 • Ndjek zbatimin e orarit në shkollë
 • Ndjek problemet e higjenës 
 • Ndjek problemet e dezhurnit ditor në shkollë