ORARI MESIMIT

ORARI   I   MESIMEVE             PAS DITE

 

Ora

X-1

X-2

X-3

X-4

X-5

X-6

X-7

X-8

X-9

X-10

X-11

X-12

H

E

N

E

1

 

Anglisht

Mikrobiologji

 

Letersi

Qytetari

 

Turizem

Kimi

T.Kuzhine

Italisht

Org.hoteli

2

 

Italisht

Kimi

 

Fizike

Letersi

 

Org.hoteli

Turizem

T.Kuzhine

Matematike

Anglisht

3

 

Matematike

TIK

 

Kimi

Italisht

 

Letersi

Anglisht

Anglisht

Turizem

Fizike

4

 

TIK

E.Fizik

 

Mikrobio

Fizike

 

Anglisht

Org.hoteli

Turizem

T.Kuzhine

Italisht

5

 

E.Fizik

 

 

 

Kimi

 

TIK

T.Kuzhine

Anglisht

Qytetari

Matematike

6

 

Fizike

 

 

 

Mikrobiologji

 

 

T.Kuzhine

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M

A

R

T

E

1

Kimi

 

Qytetari

Matematike

 

V.Teknik

Anglisht

 

Org.Hoteli

Kimi

TIK

Italisht

2

Mikrobio

 

Italisht

E.Fizik

 

Anglisht

Qytetari

 

Turizem

Fizike

Org.hoteli

Matematike

3

Qytetari

 

Anglisht

E.Fizik

 

Matematike

Fizike

 

Italisht

Letersi

Turizem

Org.hoteli

4

Italisht

 

Matematike

Kimi

 

T.Ushqimore

Org.Hoteli

 

Letersi

Turizem

Anglisht

Qytetari

5

Matematike

 

T.Ushqimore

Anglisht

 

Italisht

Kimi

 

Fizike

T.Kuzhine

Qytetari

Turizem

6

E.Fizik

 

T.Ushqimore

Mikrobiologji

 

E.Fizik

T.Kuzhine

 

Matematike

T.Kuzhine

 

 

7

E.Fizik

 

Fizike

 

 

E.Fizik

T.Kuzhine

 

 

 

 

 

 M

E

R

K

U

R

E

1

T.Ushqimore

E.Fizik

 

Italisht

Anglisht

 

Histori

Fizike

T.Kuzhine

 

Org.hoteli

Qytetari

2

Anglisht

T.Ushqimore

 

Qytetari

Matematike

 

Turizem

Org.hoteli

Letersi

 

Italisht

Kimi

3

Kimi

T.Ushqimore

 

Fizike

Qytetari

 

Anglisht

Turizem

Qytetari

 

T.Kuzhine

Letersi

4

Matematike

Kimi

 

T.Ushqimore

Italisht

 

Org.Hoteli

Qytetari

T.Kuzhine

 

Fizike

Turizem

5

Higjene

Qytetari

 

T.Ushqimore

Letersi

 

Matematike

T.Kuzhine

Fizike

 

 

Anglisht

6

 

Higjene

 

Matematike

T.Ushqimore

 

Letersi

T.Kuzhine

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

N

J

T

E

1

Kimi

T.Ushqimore

Kimi

Letersi

V.Teknik

Qytetari

T.Kuzhine

Matematike

 

Org.hoteli

Anglisht

TIK

2

Fizike

Letersi

Italisht

Kimi

V.Teknik

Letersi

T.Kuzhine

Anglisht

 

E.Fizik

Matematike

Histori

3

Letersi

Kimi

Qytetari

V.Teknik

Histori

Kimi

TIK

Fizike

 

Anglisht

T.Kuzhine

T.Kuzhine

4

Qytetari

Fizike

Kimi

V.Teknik

T.Ushqimore

Anglisht

Matematike

Letersi

 

Italisht

T.Kuzhine

T.Kuzhine

5

Italisht

Anglisht

Letersi

T.Ushqimore

Kimi

Histori

E.Fizik

T.Kuzhine

 

Matematike

Letersi

Fizike

6

 

 

Histori

Qytetari

E.Fizik

Higjene

 

T.Kuzhine

 

 

Fizike

Letersi

7

 

 

E.Fizik

 

 

Fizike

 

 

 

 

 

 

P

R

E

M

T

E

1

Anglisht

Kimi

Matematike

Italisht

T.Ushqimore

Kimi

Gjermanisht

Histori

Qytetari

Fizike

 

 

2

Letersi

Mikrobiologji

Anglisht

Histori

Matematike

TIK

Fizike

Qytetari

Italisht

Letersi

 

 

3

Histori

Italisht

T.Ushqimore

Fizike

Kimi

Matematike

Qytetari

Gjermanisht

Anglisht

Qytetari

 

 

4

Kimi

Qytetari

Letersi

Anglisht

Fizike

T.Ushqimore

Letersi

Kimi

Matematike

Italisht

 

 

5

TIK

Histori

Fizike

Letersi

Italisht

T.Ushqimore

 

E.Fizik

 

Qytetari

 

 

6

Fizike

 

 

 

TIK

Kimi

 

 

 

Matematike

 

 

7